Bootstrap Example

 

PRIVACY VERKLARING CARMEN automotive B.V.

 

CARMEN automotive B.V., statutair gevestigd in Amersfoort en kantoorhoudende te (2676LT) Maasdijk, aan Honderdland 172 verder aangeduid als ‘CARMEN’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. CARMEN hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. CARMEN heeft daarom deze privacy verklaring opgesteld. CARMEN behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy verklaring geeft CARMEN aan u als betrokkene inzicht hoe CARMEN in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Contactgegevens:

Website: https://www.carmenautomotive.nl

Adres: Honderdland 172, 2676LT, Maasdijk

Telefoonnummer: +31 (0)88 376 78 78

E-mail: info@carmenautomotive.nl

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken: - Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden; - Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; - Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; - Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen; - Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; - Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

CARMEN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u c.q. uw organisatie (bron van (persoons)gegevens) gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt, waarbij deze gegevens noodzakelijk zijn voor het aangaan en ter uitvoering van de overeenkomst dan wel middels uw (expliciete) toestemming worden verwerkt (u kunt uw toestemming op elk moment intrekken) of noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

U bent niet verplicht alle gevraagde gegevens aan ons te verstrekken, echter kan het niet (volledig) verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst en diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die CARMEN, afhankelijk van uw specifieke situatie, mogelijk, verwerkt:

 

- Voor- en achternaam;

- Geboortedatum;

- Straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, woonplaats;

- Aanspreekvorm dhr./mw.;

- Telefoonnummer (vast/mobiel);

- E-mailadres;

- Burgerservicenummer (BSN);

- Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;

- Kopie legitimatiebewijs;

- Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

 

Overige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carmenautomotive.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CARMEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen op grond van expliciete toestemming, contractuele verplichting(en) en/of wettelijke verplichting(en):

 

- Om diensten voor u te verlenen;

- Verzenden van onze nieuwsbrief;

- U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en/of hieraan vervolg te geven;

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten. Zonder het (volledig) verstrekken van deze gegevens is het mogelijk dat de dienstverlening c.q. opdracht niet op een adequate wijze kan worden uitgevoerd.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

CARMEN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CARMEN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

CARMEN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst aan andere entiteiten van CARMEN, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens CARMEN diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken (verwerker) in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CARMEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CARMEN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@carmenautomotive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. CARMEN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CARMEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoonnummer +31 (0)88 376 78 78 of via info@carmenautomotive.nl.

 

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via telefoonnummer +31 (0)88 376 78 78 of via info@carmenautomotive.nl.

 

Wijzigingen

CARMEN behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit de privacy verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen CARMEN en een betrokkene.

 

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy verklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 

 

CARMEN automotive B.V. maakt gebruik van freesfx als bron voor muziek tijdens telefonische wachttijden.